Články k našim aktivitám

K naší každodenní práci bychom rádi přidali krom roviny praktické i snahu o osvětu veřejnosti na témata, která jsou mnohdy pro běžného smrtelníka nepřehledná a příliš odborná.

Proto se chceme aktivně podílet na jakékoliv činnosti, která bude směřovat k tomu, abychom tu po dlouhá léta architektonické stagnace viděli zase takové počiny, na které budeme moci být všichni pyšní. Abychom se nemuseli pořád jen ohlížet do - v našem případě hodně vzádlené - minulosti. Naše město by si zasloužilo už konečně něco víc...

×

Aktivita
Prezentace návrhu
Aktivita
Představujeme Vám dvě varianty návrhy ve fázi architektonické studie, kterou jsme navrhli v našem týmu. Návrhy vzešly z podnětů z anketního šetření, veřejného setkání a z internetových debat. Vzešel požadavek na klidné a přístupné místo se sezením a oživením zeleně. Proto jako stěžejní prvek na daném místě navrhujeme komunitní galerii. Komunitní galerii bude provozovat náš spolek SRAB a galerie bude otevřena všem umělcům nebo amatérům. Návrhy byly představeny veřejnosti na veřejném setkání a během února bude představen jeden finální návrh. První návrh je galerie PRUHravá. Vyznačuje se organicky vedenou mlatovou cestou řešeným územím a ,,náměstím,, pro setkávání. Kolem tohoto náměstí...
Aktivita
MĚSTSKÝ ARCHITEKT Doporučení pro zadání výběrového řízení Domníváme se, že město Boskovice je již svou rozlohou, historií a neustálým rozvojem natolik obsáhlé, že je nutné zařadit do úřadu i konzultační a poradní osobu, která bude směřovat architektonický, urbanistický a estetický rozvoj města správným směrem. Jedná se o pozici městského architekta. Níže jsme definovali body, které by měly být dle našeho odborného názoru obsaženy v podmínkách veřejného výběrového řízení na tuto zásadní pozici. Hlavní náplň ● iniciace a dohled nad tvorbou a uplatňováním dlouhodobé koncepce rozvoje města ● externí konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu na území města...
Aktivita
Je nám potěšením, že se nám již na začátku našeho projektu podařilo sehnat několik stabilních partnerů, se kterými budeme na projektu spolupracovat. Dovolte Nám, abychom Vám je představili: Zelená peřina z.s. - usiluje o promyšlenou péči o zeleň, životní prostředí v obci ITAB Shop Concept CZ, a.s. - nadnárodní společnost s pobočkou v Boskovicích, která se zabývá kovovýrobou. Dům s pečovatelskou službou Mánesová - penzion pro seniory čítající přes 100 klientů. Základní škola a mateřská škola Boskovice Vedení města Boskovice Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s. Stolařství Vašíček – místní stolařství s vedlejší obce Oblastní charita Blansko, pracoviště Betany Boskovice-...
Aktivita
SRAB byl přizván do pracovní skupiny k vytvoření podkladů pro zadání architektonicky-urbanistické soutěže na generel sportovního areálu Červená zahrada. Soutěž bude probíhat za podpory české komory architektů. Jako odborníci jsme sestavili požadavky na veřejný prostor a prvky, které k němu neodmyslitelně patří. Na zadání se dále budou podílet jednotlivé sportovní kluby, které budou areál využívat a dopravní inženýři. Následující text jsme předložili vedení města: Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh Sportovní areál Červená zahrada – zadání a veřejný prostor V následujících bodech si dovolujeme popsat oblasti a okruhy, které jsou z našeho pohledu důležité při uvažování o architektuře a urbanismu, jako základního...
Aktivita
Vážení zastupitelé, jako Spolek za rozvoj architektury Boskovic Vás vyzýváme k pozastavení záměru výběru dodavatele projekčních prací na výstavbu sportovní haly dle návrhu předloženého společností AV atelier. Předložený návrh nesplňuje základní požadavky, které byly na vypracování studie stanoveny. Cena realizace sportovní stavby Realizace stavby podle předložené studie násobně převyšuje zadaný rozpočet 150 mil Kč bez DPH. Stavba je objemově předimenzovaná (v porovnání s jinými v poslední době postavenými sportovními halami je naše ve svém objemu dvojnásobná) Dispoziční uspořádání v předložené studii V provozní řešení se nachází spousta kolizních a nevhodných provozních řešení (rozporováno sportovními kluby – viz připomínky z ledna...
Aktivita
Předem vyjádření děkujeme, že jsme byli jako odborná veřejnost osloveni paní místostarostkou Mgr. Michaelou Žejškovou, LL.M., abychom okomentovali právě zveřejněnou studii sportovní haly. Těší nás, že je v tomto duchu veřejnost informovaná, na druhou stranu je škoda, že proces přípravy probíhá uzavřeně, bez možnosti diskuze. Jako vynikající prvky studie vnímáme: Návrh podzemního parkování a tím dvojnásobné využití pozemků. Hospodárnější využití obestavěného prostoru oproti předchozímu návrhu (Kalach, Fránek). Rezervy návrhu spatřujeme v těchto bodech: Takto velkou a náročnou stavbu není možné navrhovat bez přesného umístění na pozemku, mimo jiné vzhledem k technické infrastruktuře, výškopisu, dopravní návaznosti, atd. Uvažované pozemky jsou ve...
Aktivita
Z iniciativy Spolku za rozvoj architektury Boskovic (SRAB) se uskutečnilo v pátek 3. prosince 2021 v 17 hodin avizované online setkání, na které byli pozvaní všichni zastupitelé města Boskovice. Tématem byla možnost prodiskutovat společně se zástupcem České komory architektů (dále jen ČKA), panem RNDr. Milanem Svobodou, který má s přípravou soutěží a vlastním soutěžením mnohaleté zkušenosti, případné další možnosti postupu a zadání sportovní haly v Boskovicích. Ze zastupitelů města pozvání využili: Ing. Petr Axman, PhD., Vladimír Farský, MUDr. Miroslav Klíma, Mgr. Dagmar Hamalová, Ing. Lukáš Holík, Ing. Jan Nádvorník, Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková, Mgr. Michaela Žejšková, LL.M. a Ing. Radek...
Aktivita
O hale jsme toho zde napsali už opravdu hodně a stejně tak i následně odpracovali v pracovní skupině - kde jsme byli jedni z mála, kteří upozornili na možné nedostatky řešení navrženého mexickým architektem Alberto Kalachem, společně s jeho českým kolegou Prof. Ing. arch. Zdeňkem Fránkem. Toto řešení jsme jako jediní členové pracovní skupiny nedoporučili k dalšímu rozpracování a zadání prací na projektové dokumentaci. Jak jistě víte, nyní situace s halou nabrala poněkud jiný směr, o kterém si bohužel opět nejsme jistí, že je tím správně zvoleným. A přestože tomu rozumíme, že osud nové městské haly je nyní v rukách...
Aktivita
Pracovní skupina se sešla tentokráte v Centru polytechnické výchovy u základní školy Slovákova. Správce objektu nás v doprovodu místostarostky Mgr. Žejškové provedli jednotlivými učebnami a krátce jsme se zastavili nad náplní jednotlivých učeben a mohli jsme si prohlédnout technické zázemí 3D tiskáren a ostatních zařízení. Krátce na to byla v jedné z učeben představena finální verze studie sportovní haly. Byla prezentovaná dopracovaná situace stavby s navrženou okružní křižovatkou. Nato byli členové pracovní skupiny vyzváni k případným otázkám. Jana Syrovátková se dotázala, zda plánovaná výstavba sportovní haly bude podmíněna jinými investicemi. Ing. arch. Zdeněk Fránek potvrdil, že sportovní hala je možná...
Aktivita
Na začátku tohoto týdne proběhlo poslední setkání pracovní skupiny ke sportovní hale a zakončilo tak oficiální část debaty o navržené podobě této stavby. Nechceme odradit technickými pojmy a fakty – jsou už myslím dostatečně známy, a nebo si je můžete přečíst jak v Ohlasech, na webu města nebo u nás na SRABu. Tentokrát jsme se chtěli jako jedni ze členů pracovní skupiny zamyslet obecněji nad situací, která tu vznikla. Tedy nad celým procesem přípravy návrhu a možných důsledcích, které rozhodnutí o pokračování tohoto procesu přináší a nebo v budoucnu může přinést. Vznikla zde totiž zajímavá paralela s právě skončenými olympijskými...
Aktivita
Ve středu 30.5.2021 proběhla čtvrtá schůzka pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly. Setkání se poprvé zúčastnili i zastupitelé města, kteří o toto téma projevili zájem. V úvodu členy pracovní skupiny pozdravil v krátkém předtočeném videu autor projektu Alberto Kalach a poté zástupci atelieru Fránek Architects prezentovali zapracované připomínky z minulého setkání pracovní skupiny. Připomínky k návrhu, respektive půdorysu a uvažovanému budoucímu provozu vzešly pouze od členů pracovní skupiny, kteří jsou kmenovými členy spolku SRAB a můžete si je přečíst dole v přílohách pod textem. Jako nejdůležitější čím dál více vnímáme skutečnost, týkající se avizované výsledné ceny stavby. K jednání nám...