Pátá schůzka pracovní skupiny ke sportovní hale

Aktivita
Centrum polytechnicke vychovy

Pracovní skupina se sešla tentokráte v Centru polytechnické výchovy u základní školy Slovákova. Správce objektu nás v doprovodu místostarostky Mgr. Žejškové provedli jednotlivými učebnami a krátce jsme se zastavili nad náplní jednotlivých učeben a mohli jsme si prohlédnout technické zázemí 3D tiskáren a ostatních zařízení.

Krátce na to byla v jedné z učeben představena finální verze studie sportovní haly. Byla prezentovaná dopracovaná situace stavby s navrženou okružní křižovatkou. Nato byli členové pracovní skupiny vyzváni k případným otázkám.

Jana Syrovátková se dotázala, zda plánovaná výstavba sportovní haly bude podmíněna jinými investicemi. Ing. arch. Zdeněk Fránek potvrdil, že sportovní hala je možná vystavět bez jakýchkoliv podmíněných investic. Ing. arch. Petr Zouhar z ORMI doplnil, že bude-li se stavět okružní křižovatka, bude nutné přeložit sítě vedoucí v ulici Dukelská.

Jana Syrovátková poté vystoupila s krátkým zhodnocením a rozborem předložené studie Sportovní haly. Jako na největší komplikaci upozornila na fakt, že navržený objekt sportovní haly nerespektuje vymezené pozemky ve vlastnictví města, ale zasahuje do ulice Dukelská, která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Jako další bylo poukázáno na závažné technické chyby v předložených schématech studie. Nad technickými problémy vznikla všeobecná debata.

Ing. Jiří Pevný navrhl, aby pracovní skupina hlasovala, zda doporučí radě města zahájit výběr dodavatele navazujících projekčních prací tohoto projektu.

Pro hlasovali všichni členové pracovní skupiny, kromě Petra Ondráčka a Jany Syrovátkové, kteří se vyslovili proti. Petra Houdová vyslovila podmíněný souhlas, a to za podmínky, že budou ve studii vyřešeny všechny připomínky, které byly vzneseny. Adam Kožoušek nebyl přítomen. Spolek SRAB byl požádán o zaslání svých připomínek k představené studii. Spolek doporučil objednateli studie (Městu Boskovice) aby před zahájením projekčních prací zkonzultoval navrženou sportovní halu s podmíněnými investicemi se stavebním úřadem, dotčenými úřady státní správy a ověřil si nezávislým rozpočtářem cenu stavby.

Touto schůzkou byla činnost pracovní skupiny pro sportovní halu uzavřena.

×