Články k našim aktivitám

K naší každodenní práci bychom rádi přidali krom roviny praktické i snahu o osvětu veřejnosti na témata, která jsou mnohdy pro běžného smrtelníka nepřehledná a příliš odborná.

Proto se chceme aktivně podílet na jakékoliv činnosti, která bude směřovat k tomu, abychom tu po dlouhá léta architektonické stagnace viděli zase takové počiny, na které budeme moci být všichni pyšní. Abychom se nemuseli pořád jen ohlížet do - v našem případě hodně vzádlené - minulosti. Naše město by si zasloužilo už konečně něco víc...

×

Aktivita
Vážení zastupitelé, jako Spolek za rozvoj architektury Boskovic Vás vyzýváme k pozastavení záměru výběru dodavatele projekčních prací na výstavbu sportovní haly dle návrhu předloženého společností AV atelier. Předložený návrh nesplňuje základní požadavky, které byly na vypracování studie stanoveny. Cena realizace sportovní stavby Realizace stavby podle předložené studie násobně převyšuje zadaný rozpočet 150 mil Kč bez DPH. Stavba je objemově předimenzovaná (v porovnání s jinými v poslední době postavenými sportovními halami je naše ve svém objemu dvojnásobná) Dispoziční uspořádání v předložené studii V provozní řešení se nachází spousta kolizních a nevhodných provozních řešení (rozporováno sportovními kluby – viz připomínky z ledna...
Aktivita
Předem vyjádření děkujeme, že jsme byli jako odborná veřejnost osloveni paní místostarostkou Mgr. Michaelou Žejškovou, LL.M., abychom okomentovali právě zveřejněnou studii sportovní haly. Těší nás, že je v tomto duchu veřejnost informovaná, na druhou stranu je škoda, že proces přípravy probíhá uzavřeně, bez možnosti diskuze. Jako vynikající prvky studie vnímáme: Návrh podzemního parkování a tím dvojnásobné využití pozemků. Hospodárnější využití obestavěného prostoru oproti předchozímu návrhu (Kalach, Fránek). Rezervy návrhu spatřujeme v těchto bodech: Takto velkou a náročnou stavbu není možné navrhovat bez přesného umístění na pozemku, mimo jiné vzhledem k technické infrastruktuře, výškopisu, dopravní návaznosti, atd. Uvažované pozemky jsou ve...
Aktivita
Z iniciativy Spolku za rozvoj architektury Boskovic (SRAB) se uskutečnilo v pátek 3. prosince 2021 v 17 hodin avizované online setkání, na které byli pozvaní všichni zastupitelé města Boskovice. Tématem byla možnost prodiskutovat společně se zástupcem České komory architektů (dále jen ČKA), panem RNDr. Milanem Svobodou, který má s přípravou soutěží a vlastním soutěžením mnohaleté zkušenosti, případné další možnosti postupu a zadání sportovní haly v Boskovicích. Ze zastupitelů města pozvání využili: Ing. Petr Axman, PhD., Vladimír Farský, MUDr. Miroslav Klíma, Mgr. Dagmar Hamalová, Ing. Lukáš Holík, Ing. Jan Nádvorník, Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková, Mgr. Michaela Žejšková, LL.M. a Ing. Radek...
Aktivita
O hale jsme toho zde napsali už opravdu hodně a stejně tak i následně odpracovali v pracovní skupině - kde jsme byli jedni z mála, kteří upozornili na možné nedostatky řešení navrženého mexickým architektem Alberto Kalachem, společně s jeho českým kolegou Prof. Ing. arch. Zdeňkem Fránkem. Toto řešení jsme jako jediní členové pracovní skupiny nedoporučili k dalšímu rozpracování a zadání prací na projektové dokumentaci. Jak jistě víte, nyní situace s halou nabrala poněkud jiný směr, o kterém si bohužel opět nejsme jistí, že je tím správně zvoleným. A přestože tomu rozumíme, že osud nové městské haly je nyní v rukách...
Aktivita
Pracovní skupina se sešla tentokráte v Centru polytechnické výchovy u základní školy Slovákova. Správce objektu nás v doprovodu místostarostky Mgr. Žejškové provedli jednotlivými učebnami a krátce jsme se zastavili nad náplní jednotlivých učeben a mohli jsme si prohlédnout technické zázemí 3D tiskáren a ostatních zařízení. Krátce na to byla v jedné z učeben představena finální verze studie sportovní haly. Byla prezentovaná dopracovaná situace stavby s navrženou okružní křižovatkou. Nato byli členové pracovní skupiny vyzváni k případným otázkám. Jana Syrovátková se dotázala, zda plánovaná výstavba sportovní haly bude podmíněna jinými investicemi. Ing. arch. Zdeněk Fránek potvrdil, že sportovní hala je možná...
Aktivita
Na začátku tohoto týdne proběhlo poslední setkání pracovní skupiny ke sportovní hale a zakončilo tak oficiální část debaty o navržené podobě této stavby. Nechceme odradit technickými pojmy a fakty – jsou už myslím dostatečně známy, a nebo si je můžete přečíst jak v Ohlasech, na webu města nebo u nás na SRABu. Tentokrát jsme se chtěli jako jedni ze členů pracovní skupiny zamyslet obecněji nad situací, která tu vznikla. Tedy nad celým procesem přípravy návrhu a možných důsledcích, které rozhodnutí o pokračování tohoto procesu přináší a nebo v budoucnu může přinést. Vznikla zde totiž zajímavá paralela s právě skončenými olympijskými...
Aktivita
Ve středu 30.5.2021 proběhla čtvrtá schůzka pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly. Setkání se poprvé zúčastnili i zastupitelé města, kteří o toto téma projevili zájem. V úvodu členy pracovní skupiny pozdravil v krátkém předtočeném videu autor projektu Alberto Kalach a poté zástupci atelieru Fránek Architects prezentovali zapracované připomínky z minulého setkání pracovní skupiny. Připomínky k návrhu, respektive půdorysu a uvažovanému budoucímu provozu vzešly pouze od členů pracovní skupiny, kteří jsou kmenovými členy spolku SRAB a můžete si je přečíst dole v přílohách pod textem. Jako nejdůležitější čím dál více vnímáme skutečnost, týkající se avizované výsledné ceny stavby. K jednání nám...
Aktivita
Možná jste si už stačili všimnout... Občanům a návštěvníkům našeho města připravil nejmladší člen SRABu Jakub Hubený malé překvapení. Vzal si do hledáčku jednu z asi nejopomíjenějších ulic ve městě a společně s dvěma kamarádkami se svým uměleckým vstupem pokusili o skoro nemožné - o proměnu tohoto místa ve fungující veřejný prostor - tak, aby fungoval jak ve dne, tak v noci. Hlavní ideou této krátkodobé instalace je propojení myšlenek jednoho z našich nejvýznamnějších spisovatelů s boskovickým židovským festivalem. Text na betonové dlažbě nutí návštěvníky k zastavení a zamyšlení. Noční osvětlení temné uličce přidá na její vlastní důležitosti - jedná...
Aktivita
V Boskovicích se plánuje největší investiční akce v posledních desetiletích – výstavba sportovní haly. Po dvou zrušených architektonických soutěžích se vedení města rozhodlo přijmout návrh městského architekta Zdeňka Fránka, aby zpracovatelem studie stavby byl mexický architekt Alberto Kalach, kterého Zdeněk Fránek osobně zná. Architekt Fránek pak má být garantem kvality, úplnosti a kompatibility Kalachova návrhu s českými normami a prostředím. Za tuto činnost byla vedením města odsouhlasena cena 300 tisíc korun. Tento postup byl vedením města odsouhlasen mimo jiné proto, že za nízkou cenu a konkrétní čas dostaneme garantovaný návrh světového architekta, který bude splňovat veškerá požadovaná kritéria. Jedná se...
Aktivita
Ve středu 6.5. se 4 členové spolku SRAB zúčastnili druhého setkání pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly, na které byl prezentován a následně konzultován rozpracovaný návrh architekta Alberto Kalacha, který zúčastněným představil prof. Ing. arch Zdeněk Fránek. Podporujeme posun ve vývoji a ceníme si originálního řešení, které by mohlo být pro veřejnost architektonicky zajímavé. K jednání nebyly k dispozici předem žádné podklady a tak zatím nelze odborně posoudit, zda návrh bude finálně splňovat všechna zadaná kritéria - jak z hlediska požadavků stavebního programu (požadavků místních sportovců), požadavkú Národní sportovní agentury (potřebných k udělení dotace), tak ze strany avizovaných nákladů na...
Aktivita
...tak jak jseme síbili, přinášíme Vám komplexní návrh areálu Červené zahrady, protože si myslíme, že navrhovat sportovní halu do takto rozsáhlého areálu nelze bez širších souvislostí. Předkládaný koncept jsme vytvořili z vlastní iniciativy jako přípravu k pracovní skupině a diskuzi nad komplexním řešením areálu. Chceme tak poukázat na to, že lze na návrh a provoz areálu nahlížet i jinak, než je v současnosti předloženo. Naším cílem není vytvořit novou koncepční studii, ale upozornit na fakt, že při plánování takto objemné investiční akce je v zájmu všech občanů volit transparentní a otevřený přístup, ze kterého vzejde co nejlepší možný výsledek. Město...
Aktivita
Dnes odpoledne proběhla první schůzka pracovní skupiny k projektu sportovní haly v areálu Červená zahrada. Schůzky se účastnili, byť jako zástupci různých politických uskupení, které je nominovali, čtyři členové spolku SRAB - Petra Houdová, Jana Syrovátková, Adam Kožoušek a Petr Ondráček. Jednání pracovní skupiny bylo velmi věcné a konstruktivní. Architekt Zdeněk Fránek spolu s místostarostou Radkem Mazačem detailně popsali shromážděné informace potřebné jak pro zhotovení studie sportovní haly, tak také pro následné specifikace požadavků na projekt. Zde se vycházelo zejména z jednání s jednotlivými sportovními kluby, ale také z požadavků předpisů asociací jednotlivých sportů i Národní sportovní agentrury. Z diskuze...