Jak by mohl vypadat inzerát na městského architekta?

Aktivita
architekt

MĚSTSKÝ ARCHITEKT 
Doporučení pro zadání výběrového řízení

Domníváme se, že město Boskovice je již svou rozlohou, historií a neustálým rozvojem natolik
obsáhlé, že je nutné zařadit do úřadu i konzultační a poradní osobu, která bude směřovat
architektonický, urbanistický a estetický rozvoj města správným směrem. Jedná se o pozici
městského architekta. Níže jsme definovali body, které by měly být dle našeho odborného
názoru obsaženy v podmínkách veřejného výběrového řízení na tuto zásadní pozici.

Hlavní náplň
● iniciace a dohled nad tvorbou a uplatňováním dlouhodobé koncepce rozvoje města
● externí konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu na území
města a jeho místních částí pro potřeby města i veřejnosti
● konzultace pro občany budou zajištěny cca 3 – 4 x měsíc dle dohody v budově
Městského úřadu Boskovice
● může být přizván k jednání rady města jako poradní a konzultační orgán
● může být přizván k jednání komisí města jako poradní a konzultační orgán
● zpracování podkladů pro zadávací podmínky při pořizování územního plánu, či jeho
změn a regulačních plánů na území města.
● při vyhodnocování aktuálního stavu a připravovaných záměrů sleduje zejména hlediska
urbanistická, architektonická, estetická a výtvarná.
● v oblasti operativních činností konzultuje a zaujímá stanoviska k projekčně
připravovaným aktivitám stavebníků a developerů.
● v koncepční oblasti se podílí na zadávání a projednávání strategických a koncepčních
dokumentů, které se týkají území města či obce.
● spolu se zastupiteli hájí zájmy města či obce při projednávání nadřazené dokumentace
širšího území.
● iniciuje aktivní kroky města či obce na zlepšení prostředí, hrdosti, spokojenosti a
soudržnosti obyvatel (např. vypisování architektonických a urbanistických soutěží,
zapojování veřejnosti do formulace vizí a strategií rozvoje města, spolupráce s
architektonickými školami apod.).


Požadavky na kvalifikaci, odbornost a schopnosti
● ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru
architektura a urbanismus
● praxe v oboru min. 5 let
● autorizace v oboru architektura, urbanismus nebo autorizace se všeobecnou působností
● koncepční myšlení, flexibilita a kreativita v přístupu k veřejnému prostoru, dobré
komunikační a prezentační schopnosti, dobré analytické schopnosti, schopnost veřejně
argumentovat a obhájit své názory, vytvářet konstruktivní atmosféru, iniciativa a
motivace

● znalost problematiky zadávání projektové dokumentace a architektonických soutěží
● znalost stavebního zákona, prováděcích a souvisejících předpisů a znalost zákona o
památkové péči a zákona o obcích výhodou
● přehled o nejnovějším vývoji v oboru a schopnost rozvíjet svou odbornost
● koncepční přístup k řešení problémů a schopnost zohledňovat nezbytné souvislosti a
vazby
● schopnost argumentace v odborné i právní rovině
● schopnost bezkonfliktní komunikace jak s odbornou, tak laickou veřejností
● schopnost diskutovat a řídit odborné i laické diskuse
● schopnost prezentovat mediím odborné profesní záležitosti a problémy způsobem a
formou, která bude srozumitelná široké laické veřejnosti
● politická nezávislost a schopnost smysluplně komunikovat s každou politickou
reprezentací města či obce vzešlou z voleb.


Rozsah, smluvní ošetření a cena vykonávané činnosti
● výkon činnosti v rámci funkce bude prováděn externě na základě smlouvy
● předpokládaný rozsah činnosti městského architekta je odhadován na cca 40 hodin
měsíčně (480 hodin ročně)
● cena činnosti městského architekta je stanovena na 900,- Kč bez DPH/hod, cena
zahrnuje veškeré náklady spojené s činností výkonu městského architekta včetně
cestovních nákladů
● smlouva na dobu určitou (4? roky) s oboustrannou tříměsíční výpovědní lhůtou


Požadované doklady
Požadované doklady budou zaslány v elektronické podobě nebo v písemné podobě:
• přihláška do výběrového řízení obsahující jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození,
státní příslušnost a místo trvalého pobytu, emailový kontakt, datum a podpis zájemce
• profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech
• podepsaný motivační dopis - v rozsahu max. 2 x A4, jehož obsahem bude vlastní představa
pojetí výkonu činnosti architekta města a jeho role v plánovacích procesech a přípravě projektů
s ohledem na výše uvedenou charakteristiku činnosti a obecná vize rozvoje architektury a
urbanismu města
• portfolio vlastních projektů, které bude dokumentovat činnost uchazeče na poli architektonické
a urbanistické praxe
• seznam, případně ukázka odborné i popularizační publikační činnosti
• reference v oblasti konzultačních, organizačních, školících a projekčních prací s uvedením
kontaktů na objednatele
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřenou kopii předloží vybraný uchazeč
před podpisem smlouvy)
• doložení platné autorizace, pokud ji uchazeč má - prostá kopie (ověřenou kopii předloží
vybraný uchazeč před podpisem smlouvy)
• v případě autorizace čestné prohlášení, že uchazeč nebyl a není disciplinárně potrestán
Stavovským soudem ČKA a není proti němu vedeno kárné řízení

Další požadavky
• starší 18 let
• občanská a morální bezúhonnost
• svéprávnost


Výběr uchazeče
● Uchazeči budou posuzováni jednokolově formou ústního pohovoru.
● Účastníci budou o termínu a hodině konání ústního pohovoru písemně vyrozuměni.
● Hodnotící komise pak doporučí radě města Boskovice pořadí uchazečů.
Složení hodnotící komise
Starostka města Boskovice
1.Místostarosta města Boskovice
2.Místostarosta města Boskovice
Vedoucí ORMI
Vedoucí OVÚP
Nezávislý městský architekt

Upozornění:
Předmětem činnosti není projektová činnost pro město.
Vybraný uchazeč se z důvodu střetu zájmů nebude smět zúčastnit případných veřejných
zakázek vyhlašovaných městem Boskovice. Uchazeč se také zavazuje, že na území
města Boskovice nebude zpracovávat projekční zakázky, a to jak pro soukromé, tak
veřejné investory.
 

Příloha1 : Charakteristika činnosti městského architekta
1) Působení směrem k samosprávě
• spolupracuje s radou města a dalšími městskými orgány (především s odborem rozvoje,
územního plánování a investic, odborem výstavby, odborem životního prostředí, odborem
majetkoprávním a komisemi rady města) zejména v posuzování a konzultacích připravovaných
záměrů na svěřeném území a poskytuje jim odbornou poradenskou činnost v oborech
architektura a urbanismus
• je garantem a iniciátorem tvorby koncepce rozvoje města
• spolupracuje jako konzultant s pořizovatelem a zpracovatelem územně plánovací
dokumentace a územně plánovacích analytických podkladů pro území města
• předkládá podněty na zlepšení veřejného prostoru (malé městské zásahy včetně volby
mobiliáře)
• podílí se na tvorbě zadávacích podmínek pro projekční práce architektů a projektantů na
městských investicích
• dává vyjádření k návrhům řešení jednotlivých investičních akcí zadávaných městem ve fázi
návrhu z hlediska ochrany a rozvoje architektonických a urbanistických hodnot
• vyhledává a formuluje témata, spolupřipravuje zadání a podílí se na organizaci
architektonických soutěží pořádaných městem
• působí jako odborný oponent významných projektů zpracovávaných pro město z hlediska
urbanistického a architektonického řešení
• hájí zájmy města zpracováním písemných námitek a stanovisek pro potřeby územního a
stavebního řízení, kde je město účastníkem či dotčeným orgánem
2) Působení směrem ke stavebníkům a soukromým investorům
• zajišťuje konzultace pro občany města, vlastníky nemovitostí, investory a developery a
usměrňuje jejich záměry tak, aby nebyly v rozporu s urbanisticko-architektonickým rozvojem a
koncepcemi města
3) Působení směrem k veřejnosti
• působí jako iniciátor a moderátor veřejných projednání a besed pořádaných městem pro lepší
zapojení občanů do procesu rozvoje města a formulace vizí a strategií rozvoje města
• podílí se na informovanosti občanů o urbanistických a architektonických projektech
organizovaných městem
• zvyšuje povědomí obyvatel města o kvalitní architektuře
• přispívá ke smysluplné a srozumitelné komunikaci mezi občany, státní správou a
samosprávou týkající se rozvoje svěřeného území
4) Další podmínky
• sleduje aktuální vývoj v oboru architektury a urbanismu i odbornou diskusi v otázce městský
architekt a zohledňuje doporučení České komory architektů jako základní stavovské profesní
organizace odpovědné za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR
• vybraný uchazeč se nebude smět zúčastnit případných architektonických soutěží
vyhlašovaných městem ani provádět projektovou činnost ve výstavbě pro cizí subjekty na území
města, a to z důvodu střetu zájmů.

 


Ing. arch. Petra Houdová, Ing. arch. Markéta Grénarová