Komentář k aktuálnímu návrhu sportovní haly v Boskovicích od AV atelieru

Aktivita
Místo pro halu

Předem vyjádření děkujeme, že jsme byli jako odborná veřejnost osloveni paní místostarostkou Mgr. Michaelou Žejškovou, LL.M., abychom okomentovali právě zveřejněnou studii sportovní haly. Těší nás, že je v tomto duchu veřejnost informovaná, na druhou stranu je škoda, že proces přípravy probíhá uzavřeně, bez možnosti diskuze.

Jako vynikající prvky studie vnímáme:

 • Návrh podzemního parkování a tím dvojnásobné využití pozemků.
 • Hospodárnější využití obestavěného prostoru oproti předchozímu návrhu (Kalach, Fránek).

Rezervy návrhu spatřujeme v těchto bodech:

 • Takto velkou a náročnou stavbu není možné navrhovat  bez přesného umístění na pozemku, mimo jiné vzhledem k technické infrastruktuře, výškopisu, dopravní návaznosti, atd. Uvažované pozemky jsou ve všech rovinách návrhu rozdílné a mají svá specifika. Po výběru přesného umístění by bylo nutné studii znovu upravit a přepracovat, což znamená další vynaložené prostředky a čas. Chybí tedy logické umístění sportovní haly v urbanistickém konceptu areálu Červená zahrada tak, aby se předešlo chybnému umístění objektu a tím pádem znemožnění dalšího rozvoje celého areálu. Před zadáním projektu sportovní haly je nutné zpracovat a odsouhlasit koncept generelu celého areálu.
 • Předložená studie sportovní haly je samostatným a zcela novým návrhem, s převzatou studií Terezy Jílkové nemá prakticky nic společného.
 • Domníváme se, že předložený návrh stavby je natolik velký a obsáhlý, že je zcela vyloučeno dodržení zadaného finančního rozpočtu 150 mil. Kč, který má pokrýt jak vlastní stavbu haly, tak její vnitřní vybavení i nezbytné úpravy exterieru jako jsou zpevněné plochy, příjezdy atd.
 • Velikost restauračního zařízení je k uvážení vzhledem k faktu, že v sousedství areálu je rekonstruován objekt Boskovického pivovaru s plánovaným restauračním provozem. Hrozí dublování provozu a tedy ekonomická nesoběstačnost restaurace. Doporučujeme prostor zmenšit a upravit na provoz např. bistra či kavárny.
 • Chybí technická zpráva nebo základní popis konstrukce a rozvaha použitých materiálů (jde o velkorozponovou konstrukci - jedná se tedy o stavbu montovanou, monolitickou? dřevobetonovou?)
 • Z návrhu není patrné, jak jsou řešeny šatny pro diváky (zadáno hlediště pro 300 diváků).
 • Z dodaných materiálů není známo, jak bude řešena vnitřní akustika objektu a zda je akustické řešení započítáno do celkových nákladů stavby. S tím také případně souvisí, jestli se plánuje využití sportovní haly i k jiným, než sportovním účelům (koncerty, společenské akce).
 • Zvolený obvodový plášť působí těžkopádně, nedoporučujeme takový kontrast s historickými budovami a drobnými stavbami okolní zástavby (od křižovatky Dukelská-Sušilova po stacionář Betany).
 • V prostoru lezecké stěny chybí okna. Hlavní hrací plocha bez oken je také diskutabilní (vhodné umístění oken pro přirozené osvětlení a snížení nákladů na umělé osvětlení, větrání, atd.). Doporučujeme osvětlení okny jak v lezecké stěně, tak v hlavním prostoru haly, spolu s vhodnou stínící technikou.
 • Nevnímáme jako vhodné umístění kuřácké terasy přímo nad hlavním vstupem do sportovní haly.
 • Doporučujeme konzultaci se specialistou požární ochrany (hlavně z hlediska chráněných únikových cest ve veřejném prostoru recepce, hlavní komunikační chodby atd.). Požadavky požární ochrany mají mnohokrát za důsledek citelnou změnu dispozice.

Závěrem apelujeme na zmíněný bod k umístění objektu. Pro správný návrh sportovní haly je v prvním kroku nutné vypracovat a odsouhlasit správný generel sportovního areálu Červené zahrady. Poté je možné sportovní halu navrhnout správně v návaznosti na další objekty areálu, komunikace, doplňkové plochy, atd.

×