Výzva zastupitelům města k pozastavení výběrového řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace sportovní haly

Aktivita
Podlaha hala

Vážení zastupitelé,

jako Spolek za rozvoj architektury Boskovic Vás vyzýváme k pozastavení záměru výběru dodavatele projekčních prací na výstavbu sportovní haly dle návrhu předloženého společností AV atelier.

 

Předložený návrh nesplňuje základní požadavky, které byly na vypracování studie stanoveny.

  1. Cena realizace sportovní stavby

Realizace stavby podle předložené studie násobně převyšuje zadaný rozpočet 150 mil Kč bez DPH.  Stavba je objemově předimenzovaná (v porovnání s jinými v poslední době postavenými sportovními halami je naše ve svém objemu dvojnásobná)

  1. Dispoziční uspořádání v předložené studii

V provozní řešení se nachází spousta kolizních a nevhodných provozních řešení (rozporováno sportovními kluby – viz připomínky z ledna 2022). Objem stavby je na požadavky města velikosti Boskovic více než velkorysý.

  1. Provozní náklady výsledné stavby

Stavba není hospodárná ve svém provozu. Náklady na provoz stavby budou tak vysoké, že její vysoce nákladný provoz bude buď dotován z rozpočtu města Boskovice, nebo bude nájemné natolik vysoké, že bude pro místní občany nedosažitelné. Záměrem výstavby haly je především zajistit občanům Boskovic prostor pro sportovní využití a tato by se i k celému projektu mělo přistupovat.

  1. Umístění v areálu Červené zahrady

V generelu Červené zahrady předloženém Ing. arch. Zdeňkem Fránkem je hala umístěna na místě původního hotelu Velen. Studie, která je předložena AV atelierem, je umístěna na místě původního lihovaru v přímém rozporu s odevzdaný generelem sportovního areálu. Navržená stavba je umístěna nevhodně, brání budoucímu bezpečnému dopravnímu řešení příjezdu, dodatečně předložený generel je z našeho pohledu nedostatečný a nevhodný pro pozitivní rozvoj města.

 

Vyzýváme Vás tedy, abyste tento velký projekt řídili profesionálně dle obecně prověřených postupů. Tento postup ze svých zkušeností vidíme takto: 

  1. Zpracování funkčního generelu areálu Červené zahrady tak, aby navržený výsledný koncept sportovního a volnočasového areálu byl v souladu s požadavky sportovců i občanů města Boskovice.
  2. Zpracování realistického zadání na sportovní halu – v dnešní době, a vzhledem k nepředvídatelní mezinárodní situaci navrhujeme zadat požadavky na studii tak, aby ji bylo možné vybudovat v etapách a v reálných objemech.
  3. Výběr architekta a zhotovitele projektové dokumentace formou soutěže o návrh (varianta oslovení autorů již realizovaných a povedených staveb, nebo formu veřejné soutěže). Vítězný architekt/projektant bude mít zodpovědnost za objekt jako celek, a nebude docházet k výmluvám na chyby ve studii nebo projektu.
  4. Jako nedílnou součást studie sportovní haly vyžadovat odhad investičních nákladů (zpracovaný rozpočtářem dle platných ceníkových cen) a současně vyžadovat předběžný propočet provozních nákladů stavby.

 

Situace ve stavebnictví je poslední týdny kritická a lze predikovat, že se situace v blízké době neuklidní. Máme tedy dostatek času na to, abychom celý projekt dobře nachystali.

 

Spolek za rozvoj architektury Boskovic

Ing. arch. Jana Syrovátková

Ing. arch. Petra Houdová

Ing. arch. Markéta Grénarová

Ing. arch. Petr Ondráček

Ing. arch. Ondřej Syrovátko

Ing. Adam Kožoušek