Doporučené zadání pro architektonicko-urbanistickou soutěž sportovního areálu Červená zahrada

Aktivita
start

SRAB byl přizván do pracovní skupiny k vytvoření podkladů pro zadání architektonicky-urbanistické soutěže na generel sportovního areálu Červená zahrada. Soutěž bude probíhat za podpory české komory architektů. Jako odborníci jsme sestavili požadavky na veřejný prostor a prvky, které k němu neodmyslitelně patří. Na zadání se dále budou podílet jednotlivé sportovní kluby, které budou areál využívat a dopravní inženýři. Následující text jsme předložili vedení města:

Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh Sportovní areál Červená zahrada – zadání a veřejný prostor
V následujících bodech si dovolujeme popsat oblasti a okruhy, které jsou z našeho pohledu důležité při uvažování o architektuře a urbanismu, jako základního kamene pro vytvoření fungujícího areálu Červená zahrada.


Zadání soutěže
● urbanistickou soutěž doporučujeme vypsat jako dvoukolovou; v prvním kole bude hodnocen základní koncept návrhu; z návrhů porota vybere postupující do druhého kola, kde už pouze vybraní soutěžící, po zhodnocení a připomínkách poroty, rozpracují svůj koncept do podoby detailního finálního návrhu
● cílem soutěže by mělo být navrhnout urbanistické a následně pak i architektonicky komponované řešení sportovního areálu – nyní jako plnohodnotné a neoddělitelné části města
● vytvořit jasnou koncepci rozvoje této části města, kterou pak bude město Boskovice na základě výsledků soutěže realizovat jako jeden ze svých dlouhodobých cílů
● návrh by měl v návaznosti na časovou náročnost realizace pracovat bezpodmínečně s etapizací a vzájemnou provázaností jednotlivých etap – v každé z etap bude třeba zohlednit v co nejvyšší možné míře chod jednotlivých sportovišť v průběhu realizace
● v návaznosti na ekonomiku realizace takto velkého areálu se doporučuje při návrhu efektivně a účelně pracovat se stávajícím výškopisem území a využívat co možná nejvíce stávajících možností morfologie terénu
● uvažovat o areálu jako o jakémsi vstupním místu do města ve směru z Pilského údolí, respektive z ulice Podhradí


Veřejný prostor
● vytvořit areál, který bude vynikat jak kvalitou řešení sportovišť, tak i veřejného prostoru
● vytvořit z doposud zanedbané části města otevřený sportovní a volnočasový areál, ve kterém by fungoval společně jak sport, tak běžný život ve městě
● při řešení pracovat s geniem loci na pozadí dominanty hradní zříceniny vypínající se nad areálem a vrátit toto místo zpět mezi atraktivní místa setkávání veřejnosti – klubových sportovců, běžců, pěších, cyklistů, či maminek s dětmi
● propojit navržený areál s navazující částí města a okolní přírodou (např. s letním kinem)
● stravování v areálu navrhnout tak, aby bylo dobře dostupné jak pro sportovce využívající navržená sportoviště, tak i pro běžnou veřejnost
● s budovu tzv. Dvořáčkova mlýna doporučujeme v areálu pracovat a využít ji
● pracovat s výhledovým možným pěším propojením na Junáckou louku

● vhodně pracovat s veřejnou zelení v celém sportovním areálu
● doporučujeme zapojení vodního toku Bělá do veřejného prostoru

Doprava v areálu ve vazbě na urbanismus
● doprava v areálu by neměla mít funkci průjezdnou a navržené řešení by nemělo umožňovat zjednodušení, či zkracování trasy pro kolem jedoucí vozidla
● komunikace a parkovací plochy by měly plnit v areálu pouze funkci obslužnosti a dopravy v klidu
● parkovací plochy uvažovat jako významný estetický a ekologický prvek – doporučuje se řešení pomocí prvků zadržující vodu v podloží a vytvářející příjemné mikroklima
● velký důraz je kladen na zapojení pěší a cyklistické dopravy, automobilová doprava bude v celém areálu uvažována jako zklidněná
● při řešení bude třeba věnovat zvýšenou pozornost také řešení příjezdu autobusů zejména k budově zimního stadionu a také sportovní haly a jejich případného parkování

Další hřiště a sportoviště, která budou součástí veřejného prostoru – nebudou spravovány kluby
● zpevněné trasy pro běh, in-line bruslení, chůzi, nebo i cyklistiku – formou plnohodnotného okruhu (ů)
● dětské hřiště pro děti předškolního věku
● skatepark – ideálně využít stávající modelace terénu – cca 1400 m2
● plocha pro workout a parkour – 250 m2
● místo pro veřejné grilování
● uvažovat o zapojení travnatých ploch koupaliště s dětským hřištěm do možného celoročního provozu areálu

Markéta Grénarová, Petra Houdová, Petr Ondráček
Spolek za rozvoj architektury Boskovic