Studie haly není dokončená a prověřená - proto ji zatím nedoporučujeme schválit

Aktivita
Cervena zahrada - misto pro halu

V Boskovicích se plánuje největší investiční akce v posledních desetiletích – výstavba sportovní haly. Po dvou zrušených architektonických soutěžích se vedení města rozhodlo přijmout návrh městského architekta Zdeňka Fránka, aby zpracovatelem studie stavby byl mexický architekt Alberto Kalach, kterého Zdeněk Fránek osobně zná. Architekt Fránek pak má být garantem kvality, úplnosti a kompatibility Kalachova návrhu s českými normami a prostředím. Za tuto činnost byla vedením města odsouhlasena cena 300 tisíc korun.

Tento postup byl vedením města odsouhlasen mimo jiné proto, že za nízkou cenu a konkrétní čas dostaneme garantovaný návrh světového architekta, který bude splňovat veškerá požadovaná kritéria. Jedná se především o cenu haly včetně podmiňujících staveb okolo, jako jsou přípojky a parkování, a to celkem 140 milionů korun. A samozřejmě má návrh splňovat všechny provozní požadavky sportovních klubů.

Úkolem naší pracovní skupiny bylo vytvořit nezávislý tým odborníků (sportovci + architekti) a vedení města, který ve spolupráci s městským architektem vytvoří zadání pro návrh sportovní haly a jehož členové budou komentovat proces navrhování tak, aby by byly splněny požadavky ze strany města Boskovice.

Spolek SRAB očekával, že pracovní skupina bude reflektovat reálné možnosti a požadavky města a jeho obyvatel, že bude probíhat dialog mezi architektem a ostatními členy a že dílčí požadavky, které budou vyplývat z jednotlivých sezení, budou zapracovány – ať ze strany architekta, nebo ze strany města.

Pracovní skupina se setkala celkem třikrát. Koncept byl představen dvakrát, a to pouze promítáním dataprojektorem na stěnu. Popisy jednotlivých místností byly nečitelné, chyběly rozměry stavby. I přes opakovanou výzvu jsme pro posouzení nedostali žádné podklady elektronicky ani v tištěné podobě – před schůzkou, ani po ní. Dále nebyl splněn žádný termín, zápisy z pracovních skupin jsou zasílány pozdě či vůbec.

Na první schůzce bylo předloženo zadání, již zpracované Radkem Mazáčem a Zdeňkem Fránkem. Sportovci měli několik věcných připomínek. SRAB si vyžádal k nahlédnutí již zpracované podklady, jako je například geologický průzkum, výškopis, polohopis. Vedoucím investičního odboru Petrem Zouharem bylo až na třetí schůzce zodpovězeno, že tato data jsou interní a nebudou poskytnuta ani v pracovní skupině. Tato data jsou však klíčová pro správnou volbu koncepce založení stavby a dále jejího tvaru a uspořádání. Jinak se vystavujeme riziku případných vysokých víceprací při samotné stavbě.

Pro předběžné posouzení jsme se na třetí schůzce 2. června dohodli, že rozpracovaný návrh bude poslán do 7. června, abychom mohli alespoň posoudit, zda koncept rámcově vyhovuje zadání. A pak jej vedení města doporučit, či nedoporučit k dokončení. Dodnes ale nebylo zasláno nic.

Můj celkový dojem z fungování pracovní skupiny je, že vybraní členové, jako kupříkladu zastupitel Jiří Pevný, negují a dehonestují jakékoli snahy o odbornou diskuzi a snaží se cíleně protlačit předložený koncept studie do fáze zpracování projektu, a to ihned. Tedy aniž bychom návrh vůbec dostatečně prohlédli, podrobně posoudili z hlediska provozu, funkčnosti, hospodárnosti a celkových nákladů na stavbu. Pan starosta Jaroslav Dohnálek komentuje naše konstruktivní a odborné dotazy tak, že se tímto snažíme celou akci shodit a zrušit, čímž popírá samotný princip a smysl fungování pracovní skupiny.

Podklady, které byly prezentovány na poslední pracovní skupině, zdaleka neobsahují náležitosti a podrobnosti, které u studie předepisují České stavební standardy, a studie tedy není dokončená. Jak jsem výše uvedla, k návrhu se nemůžeme vyjádřit, protože nebyly poskytnuté žádné relevantní podklady a veřejně prezentované obrázky nejsou dostačující.

Závěrem bych uvedla že jsem velmi zklamána přístupem vybraných zástupců města, nekomplexností uvažování, snahou rozhodnout si o všem sami podle svého, bez nezávislého odborného posouzení. Vedení města se navíc v tomto případě nemůže opřít o stanovisko městského architekta jako odborného poradce, protože on sám se účastní navrhování stavby – jedná se tudíž o střet zájmů. Tuto věcnou a odbornou oponenturu a nezávislý pohled se proto snažíme vytvořit my jako spolek SRAB.

Na závěr rekapituluji: studie není dokončená, koncept řešení není ani v pracovní skupině zveřejněn a není tedy ani prověřen po stránce provozu a nákladů na stavbu. Proto důrazně nedoporučujeme vedení a radě města učinit jakékoliv rozhodnutí, dokud nebude studie dopracována a předložena k odbornému posouzení. Jinak se totiž vystavujeme dalším nákladům, které mohu v důsledku ohrozit samotné postavení sportovní haly. Riskujeme, že opět ztratíme spoustu času, peněz a energie.

×