Schůzka s vedením města k dopravě - okružní křižovatka u pošty

Aktivita
Sokolska - okruzni krizovatka

Přinášíme druhý z řady textů, kterými Vám přiblížíme setkání se zástupci města týkající se koncepce dopravy. Schůzky se tentokráte za SRAB účastnila skoro kompletní sestava, za vedení města to byli starosta města Jaroslava Dohnálek a místostarosta Lukáš Holík, zastupitel města a člen komise pro výstavbu a územní plánování Jiří Pevný, za ORMI pak Petr Zouhar, společně s projektantem dopravních staveb Josefem Novákem. V rámci diskuze jsme probírali tyto jednotlivé body, ke kterým přinášíme komentář níže.

Křižovatka Sokolská – Havlíčkova – 17. listopadu

Hlavním bodem jednání byla přirozeně samotná okružní křižovatka, kdy jsme debatovali především o vhodnosti řešení a zda je toto řešení funkční a vhodné pro konkrétní lokalitu a situaci.

Především jsme se snažili od vedení města získat podklady, ne základě kterých bylo vyhodnoceno zvolené řešení k dalšímu rozpracování v projektu a předkládaného řešení. Zajímali jsme se především o data, popisující intenzitu dopravy, zda návrh počítá s poměrně nezanedbatelným nárůstem počtu obyvatel v lokalitě  mezi ulicemi Svatopluka Čecha a Hybešova, kde probíhá intenzivní výstavby bytových domů. S dat, které jsme obdrželi budeme dále pracovat a konzultovat je s nezávislým dopravním expertem. Vzhledem k tomu, že vybudování okružní křižovatky je nevratným rozsáhlým zásahem do centra Boskovic, je tedy bezpodmínečně nutné prověřit, zda je tento zásah jedinou funkční možností. Tomu je třeba věnovat adekvátní čas a prověřit, pokud možno všechna řešení, která byť jen třeba teoreticky přicházejí v úvahu. Projektant následně vysvětlil, jakou metodou intenzitu dopravy počítal. Diskutovali jsme, zda se nenabízí méně invazivní a méně nevratné řešení světelnou signalizací, kde jsme diskutovali jak klasickou světelnou křižovatku, kde by zřejmě docházelo k umělým kolonám při nedostatečných intenzitách dopravy. Také jsme zmínili řešení dynamické světelné křižovatky (tzv. chytré křižovatky). To je však údajně možné naprogramovat pouze na jeden směr, takže v našem případě by tento typ křižovatky asi nefungoval, jak bychom si představovali.

Křižovatka u Evangelického kostela

Na navržené nové řešení křižovatky jsme se shodli, že je funkční a bezpečné jak pro automobily, tak pro chodce.

Navržené parkování naproti Evangelickému kostelu

Zde jsme podotkl, že si myslíme, že tato plocha není vhodná na monofunkční parkování, ale z hlediska urbanismu města by bylo vhodnější případně uvažovat například s polyfunkčním městským domem s parkováním pod objektem. Pokud by město vytvořilo dobrý partnerský vztah s investorem, mohl by vzniknout funkční objekt s benefity pro obě strany. Dozvěděli jsme se, že parkoviště je v současnosti vedeno jako samostatný stavební objekt, a proto není nutné uvažovat s realizací v rámci této akce a je to možnost jít námi navrhovanou cestou.

Ulice 17. listopadu

Při diskuzi nad návrhem této ulice jsme diskutovali především o počtu zastávek - ze strany města jsme se dozvěděli, že ulice je brána jako přestupní uzel a počet zastávek je dán provozovatelem přepravy IDOS a vychází mimo jiné i z požadavků města na dostupnost a četnost veřejné dopravy. V ulici nám chybí jakákoliv snaha o návrh veřejné zeleně, která je dle zástupců města problematická, protože ulicí je vedeno mnoho inženýrských sítí, které by mohly být v kolizi se stromy. Z naší strany bylo podotknuto, že toto lze řešit podzemními multikanály a nebo kolektory, které i přes vyšší pořizovací náklady přináší i jisté benefity – například v pozdější údržbě sítí, kdy není třeba provádět rozsáhlé a mnohdy koordinačně složité zemní práce. Zástupci města toto řešení označili za časově náročné a finančně nedostupné.

Nově bude možné na stávající parkoviště přiléhající k této ulici před polyfunkčními objekty vjet a vyjet pouze z jednosměrné ulice 17. listopadu, což by dopravně mělo ulevit ulici Sokolská. Důležitá je informace, že se nově počítá s průjezdem mezi budovou finančního úřadu a prodejnou Jednoty na ulici 17. listipdadu. Připomínkovali jsme, že při projekčních pracech na ulici 17. listopadu není součástí i přilehlé parkoviště. Nelze kvalitně vyřešit tuto ulici, bez toho, abychom celou lokalitu vyřešili komplexně, tedy včetně parkovacích ploch.

Ulice Hálkova

Nové řešení ulice Hálkova považujeme za správné a nebylo předmětem další diskuse.

Vizuál veřejného prostoru

Detaily veřejného prostoru - veřejné osvětlení, drobný mobiliář a vizuální řešení řeší městský architekt Zdeněk Fránek. Vhledem k tomu, že městský architekt nebyl na jednání přítomen, dále jsme toto téma nemohli rozvinout. Čekáme tak na představení tzv. Manuálu veřejného prostoru města, abychom získali další informace, které bychom mohli společně prodiskutovat.

Na konci setkání jsme rozvinuli debatu, týkající se cyklodopravy a její koncepce ve městě. Považujeme za důležité, aby významné veřejné budovy byly pokud možno propojeny bezpečnými cestami vhodnými pro cyklisty všech kategorií a věku. Dle vyjádření místostarosty Holíka, má město přípravu tohoto konceptu ve svém plánu a co nevidět tak budeme, doufejme, moci společně tento koncept realizovat.