Schůzka s vedením města k dopravě - Lidická

Aktivita
Lidicka

Přinášíme první z řady textů, kterými se pokusíme přiblížit naše schůzky se zástupci města nad koncepcí dopravy v Boskovicích - nyní zejména plánované rekonstrukce ulice Lidická.
Schůzky se za spolek SRAB zúčastnili manželé Jana a Ondřej Syrovátkovi, za vedení města pak starosta města Jaroslav Dohnálek s místostarostou Lukášem Holíkem, za ORMI pak Petr Zouhar a Dušan Formánek, společně s projektantem dopravních staveb Josefem Novákem. 

Vzhledem k velikosti investic a rozsahu plánovaných zásahů do páteřních komunikací a především významu tohoto záměru, jsme do vznesli k původně plánovanému řešení části Lidická řadu připomínek. Ty byly doručeny před Vánoci odboru dopravy, který připomínky vyhodnotil jako relevantní. 

Z našeho pohledu nejzávažnější připomínka se týkala bezpečnosti nově vznikajícího zálivu autobusové zastávky před Základní uměleckou školou na křižovatce Lidická-Šemberova. V navrženém řešení nebyly dodrženy požadované rozhledové trojúhelníky, vznikala tedy nebezpečná situace na přechodu pro chodce, kde se denně pohybují malé děti. Tuto připomínku už projektant zapracoval do nového, upraveného řešení. 

Jako nejdůležitější bod schůzky jsme vnímali, zamyslet se a skutečně vyřešit koncepci dopravy a cyklodopravy v generelu celého města, v návaznosti na ostatní obce a komunikace a s tím spojený bezpečný pohyb pěších a cyklistů po městě.
Důležitou skutečností by mělo být propojení jednotlivých částí města a frekventovaných bodů (nádraží, obchodní zóna, školy, nově rozšiřovaný sportovní areál Červená zahrada, navazující cyklostezky v extravilánu obce) příjemnými městskými ulicemi se zelení a bezpečným pruhem pro cyklisty a pěší. Ulice Lidická je jednou z páteřních komunikací ve městě, která je schopna pojmout cyklopruh oddělený od silnice. Společně s projektantem jsme došli k závěru, že umístění sdruženého cyklopruhu s chodníkem je s největší pravděpodobností reálné. Všichni jsme se jednohlasně shodli na potřebě zřídit bezpečnou cestu pro méně zdatné cyklisty, děti a podobně.
Z prostorového uspořádání komunikace Lidická nám vyplývá, že je pravděpodobně možné umístit i pruh pro vzrostlou zeleň, veřejné osvětlení,parkování , zálivy autobusu. Tento návrh a jeho proveditelnost je nyní posuzována jak projektantem, tak i společně s našimi konzultanty z oboru dopravy. 

Dalším bodem jednání jsme pokračovali návrhem parkování před školkou Lidická. Zjednosměrněná komunikace směrem od ulice Na vyhlídce je zaplněna 22 šikmými parkovacími stáními v řadě (parkování šikmým couváním do kopce!). Vzniká tak souvislá řada vozidel, kterou známe např. od Národohospodářské školy na ulici Hybešova - které tvoří barieru před vstupy do školky. Minimální šíře parkovacího pruhu rovněž komplikuje vystupování dětí z vozidel. Pro zachování volného vstupu do školky a zajištění pohodlného parkování a vystupování ze zaparkovaných vozidel jsme navrhovali podélné stání po obou stranách ulice.

Samostatnou kapitolou, kterou jsme zatím pouze nastínili, je umisťování vhodné vzrostlé zeleně v ulicích. Vzhledem k horšící se klimatické situaci je nutné v ulicích udržet příjemné mikroklima, vlhkost a stín. Stromy v ulicích nám rovněž zajistí příjemné prostředí. Této problematice a jejímu významu se určitě budeme později věnovat v samostatném článku. 

Pouze okrajově jsme se dotkli plánované kompletní rekonstrukce afaltové, obousměrné komunikace mezi Základní školou 9.května a ZUŠ, která je v současnosti opatřena značkou zákaz vjedu motorových vozidel. Dle našeho názoru je vhodné tuto silnici řešit jako bezpečnou pobytovou zónu pro děti (klidně i pro jejich potřeby v rámci tělesné výchovy), s občasným pojezdem vozidel s oprávněním vjezdu a rozhodně ji neponechávat v současné podobě.

Máme radost, že vedení města s námi začalo vést diskusi a věříme, že společnými silami dokážeme vytvořit pro obyvatele města příjemné, bezpečné a funkční veřejný prostor, na který budeme moci být do budoucna hrdí.